Γλωσσάρι


h
HTMLΑναζήτηση όρου

Γλώσσα Σήμανσης Υπερκειμένου - Hyper Text Markup Language.

Γλώσσα που χρησιμοποιείται για την δημιουργία ιστοσελίδων περιγράφοντας την εμφάνιση των δομικών στοιχείων της.

HTTPΑναζήτηση όρου

Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειμένου - Hyper Text Transfer Protocol.

Πρωτόκολλο επιπέδου εφαρμογής, το οποίο χρησιμοποιείται στο Διαδίκτυο. Καθορίζει μία σειρά παραμέτρων επικοινωνίας και μετάδοσης, όπως επίσης τον τρόπο μορφοποίησης και μετάδοσης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.